Regulamin sklepu ROOBENS.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ROOBENS.PL

I Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu; w szczególności Klientem może być Konsument lub Jednoosobowy Przedsiębiorca;

 2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 3. Jednoosobowy Przedsiębiorca – osoba fizyczna zawierająca Umowę sprzedaży Towaru, bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, do której stosuje się przepisy dotyczące konsumenta zawarte w Rozdziale 4 – Prawo odstąpienia od Umowy – Ustawy o prawa konsumenta;

4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego roobens.pl;

 2. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.roobens.pl, za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

 3. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, zawierana z

wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu; chwilą zawarcia Umowy sprzedaży jest chwila złożenia Zamówienia;

9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.);

10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;

12. Sprzedający – strona Umowy sprzedaży z Klientem, sprzedający Towar i będąca właścicielem Sklepu, to jest: The Stage Wojciech Garczyński ul. Nowy Świat 33/13 00-029 Warszawa NIP 726-26-16-668 REGON 385098101.

13. Dzień roboczy- dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej.

II Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.roobens.pl.

 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 3. Sklep internetowy roobens.pl, działający pod adresem www.roobens.pl, prowadzony jest przez The Stage Wojciech Garczyński ul. Nowy Świat 33/13 00-029 Warszawa NIP 726-26-16-668 REGON 385098101.

 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

  • ●  zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego;

  • ●  warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;

  • ●  zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

 5. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: komputer typu desktop lub laptop, smartfon lub tablet, wymagany dostęp do Internetu.

 1. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

 2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa royalfashion.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które nie ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

 3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.roobens.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

  III
  Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

  IV
  Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.roobens.pl i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.

 1. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.

 2. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z roobens.pl Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

 3. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 4. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze Zamówienia Klient może zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.

 5. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania pełnego Zamówienia bądź jego części po trzech dniach od próby kontaktu z Klientem. W przypadku zamówień opłaconych formą przedpłaty koszty niezrealizowanej części Zamówienia zwracane są na konto, z którego zostało ono opłacone. W przypadku zamówień z wybraną formą płatności przy odbiorze koszt Zamówienia zostaje pomniejszony o jego niezrealizowaną część.

  V
  Dostawa oraz czas realizacji zamówienia

 1. Sklep realizuje dostawę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz Państw Unii Europejskiej. Dostawa odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem firm kurierskich. Sklep nie przewiduje możliwości samodzielnego odbioru zakupionych towarów (odbioru osobistego).

 3. Dla Klientów zamawiających na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są to:

  • ●  Firma kurierska InPost

  • ●  Paczkomaty InPost

4. Dla Klientów zamawiających na teren UE w pkt.1 jest to:

● firma kurierska GLS

 1. Sklep informuje, iż nie ma wpływu na czas dostarczenia i pracę firm kurierskich. W przypadku problemów z doręczeniem przesyłki Sklep prosi o kontakt z infolinią Inpost / GLS.

 2. Czas realizacji zamówienia to 3 dni robocze od dnia zaksięgowania płatności za zamówienie lub 5 dni roboczych w przypadku biżuterii. Czas realizacji zamówienia to czas od złożenia zamówienia przez Klienta do czasu nadania przesyłki przez Sklep. Czas odebrania paczki przez kuriera do dostarczenia jej do Klienta NIE jest czasem realizacji zamówienia.

 3. Czas realizacji może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Sklepu. O takiej sytuacji Klient zostaje poinformowany drogą mailową.

  VI
  Ceny towarów oraz metody płatności

1.Wszystkie ceny towarów podawane są w PLN i są cenami brutto, zawierającymi już podatek VAT. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

2.Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
a) natychmiastowa płatność przelewem lub kartą kredytową za pośrednictwem

serwisu Blue Media S.A.

Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:

* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic * Maestro

 1. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 2. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

 1. Klient dokonuje zakupu Produktu według cen obowiązujących w chwili złożenia Zamówienia.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Zastrzeżenie to nie dotyczy Zamówień już realizowanych.

7. Sklep zastrzega sobie prawo do automatycznego anulowania zamówień nieopłaconych w terminie 7 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia.

8. Sklep informuje Klienta o nie opłaceniu zamówienia drogą mailową.

VII
Ustawowe prawo odstąpienia od umowy

 1. Wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą Jednoosobowym przysługuje 14-dniowy termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży, bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta).

 2. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia jej zawarcia tj. od dnia złożenia Zamówienia. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, tj. 14 dni od daty otrzymania zamówienia.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy prosimy Państwa o poinformowanie nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia tj. drogą mailową.

Dane adresowe do zwrotów:

Roobens Shop DUOCOLOR ul. Raciborska 48
40-047 Katowice kontakt@roobens.pl

 1. W paczce ze zwracanym towarem powinien znajdować się wypełniony formularz odstąpienia od umowy. Formularz zwrotu: https://cdn.shoplo.com/16841034/ files/formularz-zwrotu.pdf

 2. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. W związku z obrotem bezgotówkowym w Sklepie - Sklep zastrzega sobie prawo do nie odbierania przesyłek za pobraniem.

6.Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Jednoosobowego jest wyłączone w szczególności w odniesieniu do umów:

 • ●  o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy;

 • ●  w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 • ●  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 • ●  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 • ●  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 • ●  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 • ●  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 • ●  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.

  VIII
  Skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności za towar, koszty za wysyłkę nie jest wliczany do zwrotów, niezwłocznie, ale nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient zadeklarował skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy.

 2. Koszty odsyłanych produktów zwracane są na numer rachunku bankowego podany na formularzu odstąpienia od umowy. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 1. Koszty wysyłki zwracanych (na podstawie prawa odstąpienia od umowy) towarów do Sklepu ponosi Klient. Sklep zastrzega również prawo do nie odbierania przesyłek wysłanych do punktów odbioru.

 2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Konsument oraz Przedsiębiorca Jednoosobowy ma 14 dni na zwrot towaru na podstawie prawa odstąpienia od umowy. 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, tj.14 dni od daty złożenia zamówienia.

6. Klient, któremu przysługuje ustawowe prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

IX
Reklamacje dotyczące Towarów

Dotyczy Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą Jednoosobowym:

 1. Zobowiązani jesteśmy dostarczyć towar wolny od wad. Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady) w zakresie określonym w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

 2. Reklamacje można składać:

● za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@roobens.pl

 1. W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi – o ile uznamy to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, zobowiązani są Państwo dostarczyć wadliwy towar pod wskazany adres pocztowy. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania, dostarczenie towaru byłoby nadmiernie utrudnione, zobowiązani są Państwo udostępnić go nam w miejscu, w którym się on znajduje. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Odpowiadamy z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Państwu. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność z tytułu rękojmi wynosi jeden rok od momentu jej wydania.

 2. Wadliwy Towar w pierwszej kolejności może być sklep naprawiany bądź wymieniany, jeśli jednak żadna z opcji nie jest możliwa do spełnienia przez Sklep, Klient może ubiegać się o obniżenie ceny wadliwego Towaru w przypadku wad nieistotnych bądź odstąpić od Umowy sprzedaży w przypadku wad istotnych Towaru. Charakter istotności bada się w zależności od ustalonego stanu faktycznego.

 
 1. W składanej reklamacji zaleca się (1) podanie informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; oraz (2) podanie danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep. Określone w zdaniu poprzednim zalecenia mają formę jedynie niezobowiązujących wskazówek i w żaden sposób nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem podania zalecanych informacji.

 2. Zwroty kosztów transakcji realizowane są przelewem bankowym.

REKLAMACJE ROZPATRYWANE SĄ INDYWIDUALNIE DLA KAŻDEGO ZAMÓWIENIA.

7. Reklamacje mogą zostać odrzucone z powodu:

 • ●  różnica w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach;

 • ●  uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania i konserwacji.

  Sklep informuje jednak, iż wszystkie zgłoszenia reklamacyjne weryfikowane są w trybie indywidualnym, a powyższe powody odrzuceń reklamacji są jedynie przykładowymi.

  Dotyczy Klienta niebędącego Konsumentem ani Przedsiębiorcą Jednoosobowym:

  8. W przypadku Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem niebędącym Konsumentem albo niebędącym Przedsiębiorcą Jednoosobowym, na podstawie art.

  558.§ 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sklepu internetowego z tytułu rękojmi za wady Towaru zostaje wyłączona. Wyłączenie to jest bezskuteczne w przypadku podstępnego przemilczenia przez nas wady Towaru.

  X
  Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. roobens.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

 2. Klient może powiadomić nas o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z

funkcjonowaniem Sklepu prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: kontakt@roobens.pl

 1. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem serwisu Sklepu internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.

 2. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

  XI
  Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

 2. Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).

 3. Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).

 4. Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 5. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

 6. Informujemy, że zobowiązujemy się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów między royalfashion.pl a Konsumentem jest: Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej dostępny pod adresem: http://www.wiih.org.pl/index.php?id=137&id2=136. Konsument może do tego podmiotu złożyć wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

XII
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest The Stage Wojciech Garczyński ul. Nowy Świat 33/13 00-029 Warszawa NIP 726-26-16-668 REGON

385098101.e-mail: kontakt@roobens.pl. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się na adres e-mail: kontakt@roobens.pl.

2. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane:

 • ●  w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży na podstawie art. 6 ust. 1 b RODO,

 • ●  w celu wysyłania Newsletter’a na podstawie zgody i art. 6 ust. 1 a RODO,

3. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, ale jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. W przypadku niepodania danych osobowych umowa sprzedaży nie będzie mogła zostać zawarta i wykonana. Ograniczone profilowanie – algorytmy rekomendacyjne – jest aktualnie standardem rynkowym, jednak jeśli nie chcesz, żeby ono miało w stosunku do Ciebie miejsce, to możesz je ograniczyć wykluczając zbieranie ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. To ograniczone profilowane nie jest podstawą żadnej naszej decyzji w rozumieniu art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

XIII Postanowienia końcowe

 1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy royalfashion.pl a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje dla Umów Sprzedaży zawartych począwszy od dnia 1 stycznia 2021.

5.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl